Krásný den

BrainFeedBack

je téma dnešního dne

Názvů je to několik pro jednu a tu samou metodu. U nás jí říkáme BrainFeedBack, protože se tak jmenuje přístroj i software. Jistě by bylo vhodné tento název počeštit, pak by to znělo asi jako mozková - zpětná vazba. Obecně nevidím důvod proč vymýšlet jiný honosný název.

  • EEG Biofeedback

  • Neurofeedback

  • Biofeedback

Metoda

BrainFeedBack je tedy diagnosticko-terapeutická metoda, která pracuje na principu snímání elektrické aktivity mozku (EEG) a učebním procesu, který je založený na podmiňovaném učení.

Diagnostika

V případě diagnostické části nám přístroj pouze snímá elektrickou aktivitu mozku a její hodnoty terapeut zapisuje do diagnostické tabulky.

Trénink

V případě terapeutické části metody nám přístroj také pouze snímá elektrickou aktivitu mozku a její hodnoty zobrazuje na monitoru terapeuta, případně i na monitoru klienta.

Často se setkáváme s otázkou

Jak účinný je tento trénink?                     

Povím vám příběh o lenivém pánovi.
K jednomu lékaři přišel pán, který si stěžoval na určité bolesti, které vypadaly jako bolesti ze sedavého zaměstnání. Lékař milého pána vyšetřil a nenašel nic, co by tyto bolesti mohlo způsobovat. A tak milému pánovi poradil procházky v přírodě. A důvěřoval mu, že jej poslechne. 

 Pán přišel po čase na kontrolu a nepřiznal se, že nebyl ani jednou na procházce, že místo procházek ten čas proseděl u televize. Stav se mu však zhoršil, a tak přišel znova.
Lékař ho opět prohlédl a zase nenašel nic, co by tento stav mohlo způsobovat. A tak mu poradil speciální rehabilitační cviky. 

Důvěřoval mu, že ho po minulé návštěvě poslechl a na procházky chodí, i když se jeho stav nezlepšil. A věřil tomu, že poslouchá jeho rady. Bolesti však nezmizely, byly větší a větší. A tak přišel pán opět k lékaři a zase mu lhal, že chodí na procházky, že cvičí speciální kompenzační cviky…

V tomto kontextu vám teď mohu představit kouzlo podmiňovaného učení.

Při tréninku na Brainfeedbacku dostane klientův mozek odměnu pouze za to, že určitou přesně specifickou činnost vykoná.

Ne za to, že slíbí, že ji udělá zítra. 

Neexistuje možnost, že by se například přístroji líbily dlouhé nohy klientky, a tak jí dá odměnu, i když si ji nezaslouží. Stejně tak nemá vliv na trénink, jestli klient přijde pěšky nebo přijede v mercedesu. 

Přístroji je totiž úplně jedno, kdo či jací jsme. Odměnu dostaneme pouze tehdy, když odvedeme určitou, velmi specifickou práci.

Kolikrát do minuty chválíte svoje dítě?

A teď si představte, že je tu někdo (nebo něco) co vám říká:

Jó ty seš dobrej !

až 40x v jedné jediné minutě

Jen tak dál!

až 40x v jedné jediné minutě

Mozek dostává odměnu až za činnost, kterou vykoná

100% profesionalita

Tento trénink má stejný efekt, jako když se naučíte jezdit na kole. Jakmile se to člověk jednou naučí, pak to umí do konce života. Stejné je to i s účinností tréninku na BrainFeedBacku.

Je-li trénink správně nastavený a trénuje-li se správné frekvenční pásmo, pak tomu tak je. A účinnost je 100%.
Občas se setkávám s tím, že terapeut nenastavuje frekvenční pásma. 

A odbude to slovy – „ To je nastavené z výroby.“

Pokud můžete, tak od takového terapeuta rychle utečte k někomu, kdo své práci rozumí.

Nenechte se obalamutit univerzálním tréninkem

Koncem minulého roku jsem poprvé zaznamenal trénink inhibice Autismu, což je naprostý nesmysl a pouze parazitování na rodičích, kteří mají takto "onálepkované" dítě. Máte - li dítě s touto diagnózou, pak se zeptejte terapeuta, jaký typ je Vaše dítě z pohledu elektrické aktivity mozku? 

Autismus z pohledu BrainFeedBacku

Dana (4 let) - premeaturovaná Alfa se střídá s Beta

Dana je diagnostikovaná jako nízkofunkční autistka. Hodně sebe samostimuluje. Neustále se kýve, houpe, točí dokola a vykonává monotónní činnosti. Zrakový kontakt má minimální. Předškolní zručnosti nemá vyvinuty žádné. Nemluví, nerozumí, nehraje si funkčně. Chybí jí spontánnost a sebevyjádření. Zajímají ji písmena a čísla, ale jedná se o nefunkční zručnost. Agresivitu otáčí vůči sobě a ne vůči okolí. Často se kouše, škrábe a bouchá. Trvá na rituálech.

Jana (4 let) - prematurovaná Alfa a občas se objevuje Theta

Jana má vyvinuté některé předškolní zručnosti. Mluví, ale nikdo jí nerozumí. Její řeč je pro okolí nesrozumitelná. Porozumění je oslabené, hra je nefunkční. Často je podrážděná a nespokojená. Má zájem o manipulaci s věcmi. Když jí to nejde, pak je frustrovaná a agresivitu otáčí vůči okolí. Nové věci se učí pomaleji než její vrstevníci.

Tatiana (4 let) - prematurovaná Alfa se pravidelně střídá s Theta

Tatiana má opožděný vývoj řeči. Částečně dobře rozumí. Hraje si funkčně, je zvědavá. Občas má zvláštní motorické nebo zvukové projevy. Je hypersenzitivní na zvuky - obvykle si zacpává uši. Můžeme pozorovat, že se často uzavírá do sebe. Nevyhledává společnost cizích dětí - dráždí ji to. Zvýšené napětí jí způsobuje frekvenční nestabilita, která spustí dysfunkční chování.

Monika (4 let) - dominuje Theta rytmus.

Monika je odpojená od pocitů a od vnějšího světa. Je velmi pasivní a nic ji nezajímá. Ustrnula v orální fázi vývoje - všechno si dává do úst. Její hra je na primitivní úrovni - rozhazování a odhazování.

Přestože každá z dívek má zcela jiný neuroobraz, mají stejnou diagnózu

Autismus

Pouze Tatiana bude například mít velký profit z neuroterapie.

Dana a Jana budou z neuroterapie profitovat pouze v kombianci s neurosezorickým cvičením.

Monika bude mít profit z neuroterapie minimální. Monika bude profitovat z terapií pouze v případě, že budou pracovat její rodiče, protože její neuroobraz ukazuje na trauma v rodinném systému.

Velmi podobné je i rozdělení pro Aspergery, ADHD, ADD, Specifické poruchy učení,...

Už teď vidíte, že univerzální trénink inhibice autismu je pouze marketingový tahák jak vytáhnout z důvěřivých rodičů peníze.

Bude moje dítě profitovat z této terapie ?

Na toto se neváhejte zeptat již při diagnostice.

Dobrý terapeut vám na odpoví: 
"ano, protože".... nebo "ne, protože"...

Diagnostika

Testy

trvají od 10 minut do zhruba 45 minut; druh testu závisí především na věku a schopnostech klienta.

Velmi malé děti

U velmi malých dětí terapeut při diagnostice sleduje, jak reaguje mozek na pouze vizuální podněty. Dále jak reaguje pouze na auditivní a třetí test je kombinace obou kanálů. Různá reaktivita mozku na různé podněty opět znamená něco zcela konkrétního v životě tohoto dítěte. Zároveň terapeut může snadno vypozorovat, kterým kanálem dítě přijímá jednodušeji.

Starší a dospělí

U starších dětí a u dospělých terapeut zaznamenává, jakou činnost provádí mozek testovaného při klidové poloze a při zavřených očích. Dále pak při uvolněné pozornosti a do třetice při fokusované pozornosti. Všechny naměřené hodnoty se zapisují do diagnostické tabulky.

Diagnostika

Vyhodnocení

Následně terapeut zhodnotí frekvenční zralost mozku klienta. Vždy se porovnává dominantní frekvence klienta spolu s normou pro daný věk.

Pomalejší dozrávání mozku má samozřejmě vliv na různé klinické symptomy. Stejně tak jako předčasné vyzrání frekvenčního pásma.

Dále terapeut porovná výšku amplitud v daném frekvenčním pásmu s normo hodnotami, které jsou samozřejmě jiné pro každý věk.

Při testech terapeut také sleduje, zda se objeví habituace. Pokud ano, pozoruje, jestli je s frekvenčním zpomalením nebo se frekvence nemění. Opět platí, že každý z těchto tří projevů znamená jiný klinický symptom.

Nakonec terapeut porovná, která hemisféra je rychlejší, což opět porovná s normou. Dominance pravé nebo levé hemisféry s sebou samozřejmě také nesou různé klinické symptomy.

Každé zvýšení nebo snížení výšky amplitudy má svůj klinický obraz v podobě symptomu jako například: odpojení se, nekoncentrovanosti, únavy,…

Každé zrychlení nebo zpomalení základního rytmu má také svůj klinický obraz v podobě symptomu jako například: motorický, nebo verbální neklid, pasivita, přílišná pomalost,…

Výsledkem diagnostiky

tedy je

Porovnání frekvenčního pásma klienta s normou k jeho věku, porovnání výšky amplitudy taktéž s normou k jeho věku.

Porovnání dominance hemisfér. A následné zhodnocení reaktivity mozku na různé testy či instrukce.  

Klient se také dozví, jak jeho mozek reaguje na zátěž.

Po zhodnocení všech uvedených aspektů terapeut navrhne terapeutický postup, nebo doporučí zcela jinou terapii.

Úplně jednoduše - nedá se trénovat podle diagnózy.

Trénink se dá úspěšně nastavit pouze podle konkrétních čísel konkrétního klienta.

Teď už vám možná svítá… ano, trénink na BrainFeedBacku je vysoce individuální záležitost. Správně. Proto se můžou s úspěchem trénovat i klienti v kómatu. 

Závěr diagnostiky je tedy

porovnání naměřených a

zaznamenaných hodnot s

normohodnotami. A nikoliv

prosté konstatování faktu, že

naměřené hodnoty jsou v

hraničním pásmu Autismu či

ADHD atp.

Terapeutický plán

Terapeut ví v jakém frekvenčním pásmu bude trénink probíhat.

Terapeut ví kolik kroků bude mít celá terapie.

Terapeut přesně ví, kde se v tréninkovém procesu nachází.

Trénink

První trénink obvykle začínáme v jednom frekvenčním pásmu. Jakmile mozek zareaguje, pak můžeme trénink rozšířit o práci ve více frekvenčních pásmech. Trénink v jednom frekvenčním pásmu je pro mozek “poměrně” jednoduchý. Protože stačí udělat jednu věc a mozek dostane odměnu. Maximální počet je šest různých frekvenčních pásem, která jdou nastavit v jednom tréninku.

Nejběžnější tréninky jsou však se třemi frekvenčními pásmy, kdy se ve dvou frekvenčních pásmech použije inhibiční filtr (obvykle to bývají velmi pomalé a zároveň velmi rychlé frekvence, kde potřebujeme amplitudu snižovat). Ve třetím frekvenčním pásmu se pak nastaví posilující filtr (kde zase potřebujeme amplitudu zvětšovat). 

V tomto nastavení pak mozek dostane odměnu až tehdy, když dokáže najednou reagovat ve třech různých frekvenčních pásmech. Ano, uvažujete správně. Tyto tréninky patří již do kategorie těžších tréninků a rozhodně se nevyplatí s nimi začínat, protože pak trvá poměrně dlouho, než mozek vhodně zareaguje.
Jako první se nastaví software, kde se vybere vhodné frekvenční pásmo.

Následné umístění elektrod na hlavě je dáno jednak specifickou potřebou klienta, protože centra jednotlivých činností jsou v mozku poměrně přesně definována a dále pak postupem v tréninku. Každý trénink vždy postupuje z bodu A do bodu B. Bod A je výchozí stav a bod B prezentuje vytoužený cílový stav.

Pokud Vám terapeut hned na prvním diagnostickém sezení řekne: “S touto diagnózou budete potřebovat 30 sezení, aby se to zlepšilo”, pak raději běžte jinam. Toto konstatování se rovná věštění z křišťálové koule. Po druhém, třetím, či čtvrtém tréninku, kdy už je možné měřit reakci mozku na probíhající trénink, se dá odhadnout počet potřebných tréninků. Při diagnostice je to však nemožné.

Je povinností každého terapeuta seznámit klienta, případně jeho rodiče, v jakém frekvenčním pásmu bude trénink probíhat. Proč zrovna konkrétně v tomto pásmu a jaké benefity můžeme z tréninku očekávat.

První tréninkové sezení

Máme tedy klienta, který sedí pohodlně v křesle. Na hlavě má umístěné elektrody, tam kde podle terapeutického plánu mají být. Máme i nastavený software a můžeme tedy spustit trénink…

Terapeut tedy zmáčkne tlačítko start… a…. na první pohled se vlastně vůbec nic neděje. Klient stále sedí a dívá se před sebe, případně na monitor.

Práci však odvádí jeho mozek. V případě, že software zachytí v přesně definovaném frekvenčním pásmu aktivitu, jejíž elektrické napětí je přesně v mezích nastaveného cíle tréninku, pak se v klientových sluchátkách ozve tón. Tento tón je odměnou pro klienta, že to dělá správně. Protože mozek touží být odměňován, zopakuje tuto specifickou činnost a opět dostane odměnu. Tento proces probíhá znova a znova - zhruba 40 až 50 krát v jedné minutě. Tomuto fenoménu se říká podmiňované učení.

Čím více se klient bude snažit, tím více půjde do zcela jiného frekvenčního pásma a odměnu tedy dostávat nebude.

Úplně stejné je to však i v případě, jde-li klient do útlumu. I útlum znamená také jiné frekvenční pásmo, než to o které nám v tréninku jde.

Protože při tréninku dostává odměnu přímo mozek,
může se naučit tímto stylem pracovat daleko efektivněji
bez zbytečného vynakládání energie.

Samozřejmě, že existují klienti, kteří nesnáší zvuky. V tomto případě se pak používá například taktilní zpětná vazba. Stejně tak jsou klienti, kteří nechápou princip hry na monitoru. Zde se nabízí například použití videa, například pohádka,… Vždy je to o kreativitě a tvořivosti terapeuta. Známe i případy, kdy zpětnou vazbu provádí terapeut celých 45 minut, zatímco sleduje aktivitu klienta na monitoru. Ano, tušíte správně. Tyto tréninky bývají pro terapeuty velmi náročné i po fyzické stránce.

Samozřejmě, že existují klienti, kteří nesnáší zvuky. V tomto případě se pak používá například taktilní zpětná vazba. Stejně tak jsou klienti, kteří nechápou princip hry na monitoru. Zde se nabízí například použití videa, například pohádka,… Vždy je to o kreativitě a tvořivosti terapeuta. Známe i případy, kdy zpětnou vazbu provádí terapeut celých 45 minut, zatímco sleduje aktivitu klienta na monitoru. Ano, tušíte správně. Tyto tréninky bývají pro terapeuty velmi náročné i po fyzické stránce.

Software ukládá hodnoty v každém tréninkovém kole a na konci tréninku proběhne zhodnocení každého kola a zároveň celého tréninku.

Jde to bez diagnostiky?

A teď si představte situaci, když terapeut nemá diagnostiku a neví, jaké frekvence se odehrávají na mozku klienta. A jaký asi může mít úspěch jeho tréninku? Ano, tušíte správně. Je to hop nebo trop, buď se něco stane, nebo ne… Zase jsme zpátky u věštění z křišťálové koule.

Bonus na závěr

Sedíte? Jestli ne, tak se posaďte. Protože teď Vám řeknu, že i v dnešní době se najdou trenéři, kteří tyto univerzální tréninky provádějí. Z mého pohledu je naprosto neprofesionální. Když při konzultaci po diagnostice z rodičů vypadne: „No my už máme za sebou 80 sezení a vlastně se nic nezměnilo.” Já jim odpovím: "No a ani nemohlo, protože vaše dítě nemá neurologický problém, jeho hodnoty ukazují na možnou intoxikaci a pojďme se tedy bavit o změně jídelníčku". A teď si spočítejte, že obvyklá cena za trénink ve větším městě je kolem 500 korun (cca 20 €) krát 80 …

Z etického hlediska by mělo být povinností každého terapeuta, který zjistí,
že klient neprofituje z této terapie, navrhnutí změny. Či doporučení zcela jiné terapie.

V případě, že se pracuje s individuálním frekvenčním pásmem, pak může profitovat z této terapie každý mozek.

BrainFeedBack

informace pro profesionály

Živé vysílání & osobní konzultace

Každý čtvrtek 18:00-19:00

ZDARMA

pouze on-line + archiv

Veřejné

Objeví se v archivu

Pravidelně

Osobní konzultace

ZDARMA*

pouze on-line + záznam pro klienta

Neveřejné

Probíhá on-line

Záznam pouze pro klienta

*Vysílání i Osobní konzultace jsou zdarma. On-line trerapie jsou však zpoplatněny podle platného ceníku.

Čechy, Morava a Slezsko

Kontaktní místo JIHLAVA:

+420-776-775-277

Každý všední den
9:00-9:45 & 19:00-19:45 CET

Slovensko

Kontaktní místo PREŠOV:

+ 421-914-202-306

Každý pracovný den:
9:00-9:45 & 19:00-19:45 CET

© Copyright
1996-2020 Jaroslav Dobrovolný
2009-2020 Bibiana Naďová